przejdź do treści

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy został utworzony w 2010 roku i działa w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Jego celem  jest wspieranie projektów filmowych (fabularnych, dokumentalnych lub animowanych) realizowanych w Województwie Mazowieckim, mogących przyczynić się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku.
Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu ogłaszanego przez Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy jako koproducent z wkładem finansowym.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z Województwem Mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji  twórców i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.
Projekty do konkursu mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej.

Udział Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji filmu, przy czym 5% budżetu filmu musi stanowić wkład własny producenta. 

Producent musi wydać 150% przyznanej kwoty na terenie Województwa Mazowieckiego.
Projekty składane do konkursu oceniane są w trzech etapach:
I etap – ocena formalna
II etap – ocena ekspertów z branży filmowej
III etap – rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej

W ocenie projektów brane są pod uwagę m.in. następujące kryteria:

  • powiązanie produkcji regionem m.in. poprzez: tematykę, miejsce realizacji,  udział w realizacji filmu osób i przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego;
  • wykorzystanie plenerów charakterystycznych dla województwa mazowieckiego
  • walory artystyczne, poznawcze, humanistyczne i etyczne projektu,
  • dotychczasowy dorobek producenta i reżysera, w tym rezultaty artystyczne i ekonomiczne poprzednich produkcji,
  • warunki ekonomiczno-finansowe realizacji,
  • spodziewany efekt ekonomiczny realizacji,
  • wysokość kwoty wydatkowanej w Województwie Mazowieckim.

Nabór projektów do konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego jest ogłaszany raz w roku.
Producenci ubiegający się o wkład finansowy dla swojego projektu w ramach Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego zobligowani są do złożenia odpowiedniego wniosku zamieszczonego na stronie www.mff.mazovia.pl

Warunki konkursu określa Regulamin, który będzie dostępny na stronie www.mff.mazovia.pl po ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu.