przejdź do treści

Konkurs

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 13. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej.
Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy i wynosi łącznie 2,6 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2023 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy  
ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00  w pokoju nr. 2.19 (MWFF).

Wnioski będą przyjmowane od 1 lutego 2023 r. od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa w piątek 17 lutego 2023 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie.

Wniosek powinien być złożony w wersji drukowanej (1 egz.) i elektronicznej.

Wniosek wraz z załącznikami należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć na nośniku elektronicznym lub przesłac na adres info@mwfc.pl, powinien on zawierać: plik z nieedytowalną wersją wniosku oraz komplet oddzielnych, ponumerowanych załączników, będących kopią drukowanej wersji wniosku.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub  www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.