przejdź do treści

Konkurs

14. EDYCJA KONKURSU MAZOWIECKIEGO I WARSZAWSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO!

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 14. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta Stołecznego Warszawy i wynosi łącznie 2,8 mln zł brutto.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2024 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00  w  pokoju nr 2.19 (MWFF).

Wnioski będą przyjmowane od 8 marca 2024 r. od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 25 marca 2024 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Potwierdzenia złożenia wniosków będą wysyłane elektronicznie.

Wniosek powinien być złożony w wersji drukowanej (1 egz.) i elektronicznej.

Wniosek wraz z załącznikami należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres info@mwfc.pl, powinien on zawierać: plik z nieedytowalną wersją wniosku oraz komplet oddzielnych, ponumerowanych załączników, będących kopią drukowanej wersji wniosku.

Mazowiecki Instytut Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu w uzasadnionych przypadkach na dowolnym etapie trwania Konkursu. W szczególności Mazowiecki Instytut Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu, jeżeli środki publiczne pochodzące ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego lub Miasta Stołecznego Warszawy, które Mazowiecki Instytut Kultury zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie wkładów koprodukcyjnych nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia Konkursu uczestnicy Konkursu nie będą zgłaszać wobec Mazowieckiego Instytutu Kultury żadnych roszczeń.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku i inne załączniki dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.