przejdź do treści

Istotne warunki umowy koprodukcyjnej

Istotne warunki umowy koprodukcyjnej (PDF)

1. Przedmiotem umowy jest koprodukcja filmu i wspólna jego eksploatacja. Udział zostanie obliczony w kwocie netto (procent udziału koprodukcyjnego).

2. Mazowiecki Instytut Kultury (operator Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego) jest pełnoprawnym koproducentem filmu i z chwilą podpisania umowy staje się współwłaścicielem praw autorskich majątkowych i praw zależnych do filmu na możliwie najszerszych polach eksploatacji, w proporcji nie niższej, niż wynikająca z wysokości wkładu koprodukcyjnego oraz uczestniczy w kolaudacji.

3. 150% środków finansowych określonych umową, pochodzących z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, musi być wydatkowane na terenie województwa mazowieckiego, w tym minimum 50% tej kwoty na terenie m.st. Warszawy.

4. Całkowite rozliczenie środków pochodzących z Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego nastąpi na zasadach i w terminie określonym w umowie, nie później niż do 30 grudnia        w roku, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie danej edycji konkursu.

5. Mazowiecki Instytut Kultury będzie otrzymywać wpływy z eksploatacji filmu na polach jego eksploatacji określonych w umowie, w wysokości równej lub wyższej niż procentowy udział w kosztach produkcji filmu.

6. Na wszystkich kopiach filmu, bez względu na nośnik i pole eksploatacji musi być zawarta informacja o współudziale Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, Mazowieckiego Instytutu Kultury, m.st Warszawy oraz Województwa Mazowieckiego w produkcji filmu, według uzgodnień w okresie postprodukcji.

7. Mazowiecki Instytut Kultury zastrzega sobie prawo kontroli dokumentacji finansowej przez okres nie krótszy, niż 5 lat od daty zakończenia produkcji filmu.