przejdź do treści

Koszty kwalifikowane

Ze środków uzyskanych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane:

a) niezbędne do realizacji projektu, a więc mające bezpośredni związek z celami projektu;
b) poniesione w okresie i w związku z produkcją filmu, którego dotyczy wniosek;
c) uwzględnione w kosztorysie (budżecie) filmu;
d) spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;
e) rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania;
f) wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
g) koszty poniesione od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 grudnia 2024 roku.

Kosztami niekwalifikowanymi są:

a) zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego, mebli, pojazdów, wydatki na infrastrukturę;
b) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
c) zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
d) wynagrodzenie przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej);
e) koszty wykonania kopii pokazowych w ilości powyżej jednej sztuki, koszty wersji obcojęzycznych filmu (nie dotyczy koprodukcji międzynarodowych);
f) wszelkie koszty prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu;
g) koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi;
h) koszty amortyzacji;
i) diety krajowe i zagraniczne;
j) koszty paliwa;
k) koszty promocji i reklamy;
l) koszty wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, telefony, internet, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy, faktury za artykuły spożywcze oraz usługi gastronomiczne);
ł) koszty ogólne producenta wykazane w budżecie filmu.