przejdź do treści

Koszty kwalifikowane

Ze środków uzyskanych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego mogą być pokrywane wyłącznie koszty kwalifikowane:

a) niezbędne do realizacji projektu, a więc mające bezpośredni związek z celami projektu;

b) poniesione w okresie i w związku z produkcją filmu, którego dotyczy wniosek;

c) uwzględnione w kosztorysie (budżecie) filmu;

d) spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;

e) rzetelnie udokumentowane i możliwe do zweryfikowania;

f) wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

g) koszty poniesione od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 grudnia 2021 roku.

 

Kosztami niekwalifikowanymi są:

a) zakup środków trwałych i wyposażenia biurowego, mebli, pojazdów, wydatki na infrastrukturę;

b) podatek od towarów i usług (VAT), który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe, tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 534, z późn. zm.);

c) zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

d) wynagrodzenie przysługujące z tytułu wszelkich funkcji pełnionych przez wnioskodawcę, który prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej);

e) koszty wykonania kopii pokazowych w ilości powyżej jednej sztuki, koszty wersji obcojęzycznych filmu ( nie dotyczy koprodukcji międzynarodowych);

f) wszelkie koszty prowizji i odsetek, ponoszonych w ramach zobowiązań finansowych i odsetek od debetu;

g) koszty kar finansowych oraz wydatków związanych ze sporami sądowymi;

h) koszty amortyzacji;

i) diety krajowe i zagraniczne;

j) koszty paliwa;

k) koszty promocji i reklamy;

l) koszty Wnioskodawcy, których nie można jednoznacznie powiązać z daną produkcją (np. ogólna faktura za prąd, telefony, stałe wynagrodzenie etatowych pracowników wnioskodawcy, faktury za artykuły spożywcze oraz usługi gastronomiczne);

ł) koszty ogólne producenta wykazane w budżecie filmu.