przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego

Wstęp Deklaracji

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.mff.mazovia.pl

Data publikacji i aktualizacji: Michał Kosmala/ Marcin Bober (16.07.2012)

 Data publikacji strony internetowej: Michał Kosmala/ Marcin Bober (16.07.2012)

Oświadczenie sporządzono 17 września 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Częściowa dostępność wynika z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować

alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące

W aktualnych materiałach wideo nie ma napisów oraz zapowiedzi wydarzeń z tłumaczeniem na polski język migowy.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.

Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Mazowiecki Instytut Kultury, deklaruje dostępność architektoniczną budynku, przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawa.

Opis dostępności

 • Przed głównym wejściem do budynku znajduje się pochylnia z zabezpieczeniem antypoślizgowym.
 • Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek na wysokości wymaganej dla osób z niepełnosprawnością oraz numer telefonu do Ochrony znajdującej się wewnątrz budynku, która w razie potrzeby służy pomocą.
 • Zniwelowano próg przy wejściu do MIK, wyrównując powierzchnię podestu.
 • Wewnątrz obiektu znajduje się winda (również z napisami brajlowskimi), którą osoby z niepełnosprawnością mogą wjechać do mieszczącej się na 2 piętrze Galerii Elektor oraz Sal Warsztatowych.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku przy Sali Widowiskowej, na przeciwko windy.
 • Punkt Informacyjny usytuowany jest w holu naprzeciwko głównego wejścia.
 • Ochrona budynku mieści się w holu po prawej stronie od wejścia.
 • Osoby Głuche, posługujące się językiem migowym, mogą skorzystać z usługi wideotłumacza Polskiego Języka Migowego, który dostępny jest w Punkcie Informacyjnym MIK (w godzinach pracy punktu).
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą wejść do budynku z psem asystującym.

Dojazd do MIK

Komunikacją miejską

 • Najbliższy przystanek – HALA MIROWSKA (około 300 metrów). Dojazd do przystanku HALA MIROWSKA liniami: 10, 17, 33, 41, 160. Uwaga: dostęp do przystanków HALA MIROWSKA za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • Przystanek PLAC BANKOWY (około 550 metrów). Dojazd do przystanku PLAC BANKOWY liniami: 4, 15, 18, 35, 36, 227, 520, E-2, Uwaga: dostęp do przystanków PLAC BANKOWY za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ (około 600 metrów). Dojście do METRA RATUSZ ARSENAŁ za pomocą schodów i wind.

Samochodem

Ulica Elektoralna jest jednokierunkowa, wzdłuż ulicy znajdują się płatne miejsca parkingowe. Przed budynkiem Instytutu wydzielono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Plany

 • Zakup i montaż pętli indukcyjnej na stałe w Sali Widowiskowej (udogodnienie dla osób słabosłyszących).
 • Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych w: Punkcie Informacyjnym, Ochronie, Kawiarni i Czytelni (usprawnienie komunikacji dla osób słabosłyszących).
 • Zakup słuchawek do audiodeskrypcji (udogodnienie dla osób niewidomych).
 • Zakup kabiny lektorskiej – tworzenie audiodeskrypcji na żywo do spektakli i innych wydarzeń MIK.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

Michałem Kosmalą, m.kosmala@mwfc.pl, +48 22 586 42 58

Koordynator dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności i koordynator do spraw dostępności w Mazowieckim Instytucie Kultury: Magdalena Ptak m.ptak@mik.waw.pl tel. 601 669 440.

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W 2021 roku strona internetowa www.mff.mazovia.pl przejdzie audyt i na podstawie sporządzonego raportu sukcesywnie będziemy pracować nad pełną dostępnością strony.