przejdź do treści

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ZAPRASZA FILMOWCÓW!

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza 10. edycję konkursu na udział w produkcji filmowej. Budżet konkursu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę a także udział w realizacji  twórców i przedsiębiorców z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa regulamin konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2020 roku.

Wnioski na konkurs należy składać w dni robocze w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie, w godz. 10.00–16.00,  w pokoju nr 2.19.

Wnioski będą przyjmowane od 24 stycznia od godz. 10.00.

Termin składania wniosków upływa 13 lutego 2020 roku o godz. 16.00

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do MIK.

Wniosek powinien być złożony w wersji drukowanej (1 egz.) i elektronicznej (1 szt.).

Wniosek wraz z załącznikami należy wpiąć w skoroszyt (w przypadku filmów fabularnych scenariusze muszą być spięte w oddzielnych teczkach lub innej zwartej formie).

Wniosek w formie zapisu elektronicznego należy złożyć wraz z kompletem oddzielnych załączników na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (format PDF lub JPG), oznaczonym odpowiednio nazwą Wnioskodawcy oraz tytułem Filmu.

Regulamin Konkursu i formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej www.mwfc.pl lub www.mff.mazovia.pl oraz w siedzibie MIK.